A M BER D IO NNE D AV ID SO N
8 222 K in gsb ro ok R o ad 3 61 H ousto n T X 7 702 4
5 61-6 35-4 990 | d avid so n.a m ber1 10@ gm ail. c o m
E D U CATIO N
B ach elo r o f A rts D an ce , B alle t a n d C onte m po ra ry D an ce & A rts S tu die s, U niv e rs it y o f T e xa s, A ustin
P R O FE SSIO NAL E X PER IE N CE
T h e C it a d el o n K ir b y
0 7/2 1-1 2/2 1
V en ue S a le s D ir e cto r
?
S e ll a n d p la n a ll e ve n t l o gis tic s w it h R O I, B EO a n d g u est s e rv ic e i n m in d.
?
E n su re a ll e ve n ts a re e xe cu te d w it h c o nsis te n t/ h ig h l e ve l s e rv ic e t h ro ugh o ut t h e e n tir e p ro ce ss.
?
C le ar c o m munic a tio n/c o ord in atio n w it h c u li n ary /o pera tio n d ep artm en ts a n d t h e c lie n t.
?
R esp o nsib le f o r t h e s u cce ssfu l p ro ductio n o f a ll e ve n ts .
?
P re p are a n d m ain ta in a ll s a le s a n d e ve n t d o cu m en ta tio n.
?
P ro activ e ly r e co gn iz e o ppo rtu nit ie s t o u p-s e ll a n d t o i m pro ve t h e c u sto m er’s e xp erie n ce .
?
P ro duce m onth ly r e p o rts t ra ck in g r e ve n ue a n d p ro je ctio ns.
?
D eve lo p/m ain ta in r e la tio nsh ip s w it h l o ca l i n dustr ie s/c o rp o ra tio ns m ostly i n t h e O il & G as s e cto r.
?
A tt e n d m onth ly n etw ork in g f u nctio ns, m ain ta in c lie n t r e la tio ns, d eve lo p s tro ng a n d t r u stin g
r e la tio nsh ip s w it h l o ca l, n atio nal, a n d i n te rn atio nal c lie n ts .
?
P ro ve n r e co rd i n s a le s a n d s o lic it a tio n i n t h e f o od & b eve ra ge i n dustr y .
?
A tt e n d l o ca l B rid al S h ow s, o rg a n iz e V en ue O pen H ouse s, w ork w it h a ll l o ca l v e n do rs f o r e ve n t
e xe cu tio n
T h e T a stin g R o om U pto w n P ark , H ousto n, T X
0 3/1 9 – 0 3/2 0
E v e n t S a le s M an age r
?
S e ll a n d p la n a ll e ve n t l o gis tic s w it h R O I, B EO a n d g u est s e rv ic e i n m in d.
?
E n su re a ll e ve n ts a re e xe cu te d w it h c o nsis te n t/ h ig h l e ve l s e rv ic e t h ro ugh o ut t h e e n tir e p ro ce ss.
?
C le ar c o m munic a tio n/c o ord in atio n w it h c u li n ary /o pera tio n d ep artm en ts a n d t h e c lie n t.
?
R esp o nsib le f o r t h e s u cce ssfu l p ro ductio n o f a ll e ve n ts .
?
P re p are a n d m ain ta in a ll s a le s a n d e ve n t d o cu m en ta tio n.
?
P ro activ e ly r e co gn iz e o ppo rtu nit ie s t o u p-s e ll a n d t o i m pro ve t h e c u sto m er’s e xp erie n ce .
?
P ro duce m onth ly r e p o rts t ra ck in g r e ve n ue a n d p ro je ctio ns.
?
D eve lo p/m ain ta in r e la tio nsh ip s w it h l o ca l i n dustr ie s/c o rp o ra tio ns m ostly i n t h e O il & G as s e cto r.
?
A tt e n d m onth ly n etw ork in g f u nctio ns, m ain ta in c lie n t r e la tio ns, d eve lo p s tro ng a n d t r u stin g
r e la tio nsh ip s w it h l o ca l, n atio nal, a n d i n te rn atio nal c lie n ts .
?
P ro ve n r e co rd i n s a le s a n d s o lic it a tio n i n t h e f o od & b eve ra ge i n dustr y .
D ese rt D oor T e xa s S o to l, T X
1 1/1 7 – 0 3/1 9
A cco unts M an age r/ Ta stin g R oom M an age r
?
F ir s t e m plo ye e a t a l o ca l l iq uo r s ta rtu p o ut o f t h e A ustin , T e xa s a re a.
?
D eve lo ped m en u a n d s e rv ic e p la n f o r t h e d is tille rie s t a stin g r o om i n D rif t w ood, T X .
?
C ock ta il c re atio n, c u sto m er s e rv ic e s ta n dard s, h ir e /m ain ta in s ta ff, s c h ed ulin g, o rd er n ece ssa ry
s u pplie s/p ro duce w eekly , w eekly p ayro ll, e ve n t p la n nin g a n d m ark e tin g, m erc h an dis in g.
?
G re w r o le i n to a n o uts id e s a le s/m ark e tin g/b ra n din g p o sit io n f o r t h e s ta te o f T e xa s.
?
W ork e d w it h d is tr ib uto r R N DC o n p ro duct a n d m en u p la ce m en t a t e sta b lis h m en ts s ta te w id e.

?
E ve n t a n d f e stiv a l p la n nin g t o p ro m ote t h e b ra n d.
?
C lo se i n te ra ctio n a n d f o llo w u p w it h c lie n ts t o m ain ta in c u sto m er r e la tio ns.
?
R ep o rte d t o o w ners h ip d aily o n s a le s a n d m ark e tin g r e su lt s a n d c lie n t s ta tu s.
?
M ain ta in ed a c lo se a n d p o sit iv e r e la tio nsh ip w it h d is tr ib uto r a n d t h eir s a le s f o rc e .
?
A lw ays m ain ta in ed b ra n d s ta n dard s.
A T& T E xe cu tiv e E d uca tio n C onfe re n ce C en te r & H ote l, A ustin , T X
1 0/1 5 – 0 3/1 8
B ar S u perv is o r/ B arte n der G ab rie l’s S p o rts B ar & C afe
A nam aya H olis tic R eso rt & Y o ga R etr e at, M onte zu m a, C osta R ic a
0 6/1 5 – 1 0/1 5
I n te rn sh ip , E xe cu tiv e C h ef’s A ssis ta n t
?
W ork e d a t a n e xc lu siv e C osta R ic a n p ro perty , A nam aya Y o ga R eso rt & H ealt h R etr e at, h ig h lig h te d
i n w orld -w id e p ublic a tio ns l ik e F o rb es m aga zin e f o r t h eir h o lis tic /lu xu rio us e xp erie n ce s a n d
h ealt h -o rie n te d l if e sty le . S tr ic tly c o m mit t e d t o a h o lis tic /o rg a n ic w ay o f l if e , w it h m ost p ro duce
g ro w n a n d h arv e ste d f r o m t h eir o w n f a rm n ear t h e p ro perty .
?
A cco m modate d g u ests ’ p ers o nal r e q uests /d ie t r e gu la tio ns a t m eals f o r t h e e n tir e ty o f t h eir s ta y.
?
S p en t t im e s p eakin g w it h g u ests , p artic ip ate d i n a ctiv it ie s s u ch a s s u nris e /s u nse t Y o ga , a n d d in ed
w it h t h e g u ests i f w ork s c h ed ule a llo w ed . G re atly i m pro ve d S p an is h l a n gu age s k ills .
?
C re ate d i n ve n to ry p ro gra m f r o m t h e g ro und u p w it h t h e C hef a n d a cco untin g u tiliz in g M S E xc e l.
?
A udit e d r e ce ip t/ p ro duct p urc h ase h is to ry , d ete rm in ed a ccu ra te c o st a n aly sis , a n d c o nve rte d a ll
p ro ducts t o t h e m etr ic s y ste m .
H ilt o n W orld w id e, I n c., D alla s, T X /B oca R ato n, F L
0 1/1 2 – 0 8/1 4
W ald o rf A sto ria B oca R ato n R eso rt & C lu b, B oca R ato n, F L
0 1/1 4 – 0 8/1 4
M onke y B ar M an age r ( S e aso nal C o ntra ct)
?
M an age d /m ain ta in ed t h e M onke y B ar a t a l u xu rio us a n d h is to ric W ald o rf A sto ria p ro perty .
?
E xp erie n ce d a n d i n ve n tiv e M ix o lo gis t w ho c a n c re ate d rin ks o n t h e s p o t w it h g e n eric e ve ry d ay
m ix e rs , o r f r o m e la b o ra te c ra ft b ar o ptio ns.
?
E xp erie n ce w it h A bsin th e, S a ki, L y ch ee, R are l iq uo rs , p ure e s, C opper a n d o th er i c e p re sse s,
l a ye re d m artin is , c o lo rfu l d rin ks, n o n-g e n eric i n gre d ie n ts , a n d m ix e rs .
?
D esig n ate d s e rv ic e b ar f o r t h e M orim oto S u sh i B ar l o ca te d i n t h e W ald o rf A sto ria .
?
C re ate d /g a rn is h ed s ig n atu re c o ck ta ils o n t h e M orim oto c o ck ta il m en u f o r s e rv ic e s ta ff.
?
D eve lo ped a n d m ain ta in ed c lie n ts u sin g t h e h ig h est s ta n dard s o f h o sp it a lit y .
?
C ontin ually m ain ta in ed p o sit iv e r e la tio nsh ip s w it h h o te l s ta ff b y h avin g a p o sit iv e a tt it u de d ail y .
?
M an age d l iq uo r o rd ers , i n ve n to ry , m ark e tin g, a n d f in an cia l r e p o rtin g, a n d i n cre ase d b ar s a le s b y
3 00% b y a p ply in g c o re v a lu es a n d a lw ays h avin g a s m ile
H ilt o n D alla s L in co ln C en te r, D alla s, T X
0 1/1 2 – 0 1/1 4
B ar M an age r, C ro ck e tt ’s R esta u ra n t
?
M an age d a n d m ain ta in ed r e sta u ra n t b ar a t a h ig h -e n d H ilt o n p ro perty , l e arn in g a n d e xp lo rin g
m an y a sp ects o f t h e H osp it a lit y I n dustr y .
?
D eve lo ped /m ain ta in ed c lie n ts u sin g t h e h ig h est s ta n dard s o f h o sp it a lit y , b o oke d p riv a te e ve n ts
a n d p artie s, b usin ess h ap py h o urs , b ir th day, a n d a n niv e rs a ry e ve n ts .
?
D eve lo ped o w n c lie n t b ase t o g e n era te i n co m e f o r t h e h o te l a s w ell a s m yse lf .
?
C ontin ually m ain ta in ed p o sit iv e r e la tio nsh ip s w it h h o te l s ta ff b y h avin g a p o sit iv e a tt it u de d ail y .
?
M ain ta in t h e h ig h est l e ve l o f c u sto m er s e rv ic e a n d s a tis fa ctio n.
?
I n cre ase d b ar s a le s b y 5 0% b y a p ply in g t h ese c o re v a lu es a n d a lw ays h avin g a s m ile .

A ll A ro und C ontra cto rs , L LC , D alla s, T X
2 011 – 2 013
O uts id e S a le s A sso cia te , C u sto m er S e rv ic e R ep re se n ta tiv e
?
S u perv is e d s a le /s tra te gy/fin an cia l p ro fit a b ilit y /e xe cu tio n o f a ll p ro je cts f r o m s ta rt t o f in is h .
?
M an age d a n d d eve lo ped o ve r 1 00 a cco unts i n to s tro ng p ro fe ssio nal r e la tio nsh ip s.
?
T o p s a le s e arn er f r o m 2 011 t o 2 013.
C am den P ro pertie s, T a m pa, F L/H ousto n, T X
2 006 – 2 011
L e asin g S a le s A ge n t
?
R esp o nsib le f o r t h e s a le s/le asin g p ro ce ss a t m ult ip le C am den p ro pertie s.
?
C lie n t d eve lo pm en t, f o llo w u p, f in an cia ls a n d b ack g ro und a p pro va ls , e m plo ym en t a n d r e fe re n ce
v e rif ic a tio n, a n d a ll o th er r e q uir e m en ts o f t h e C am den p ro perty .
?
O rg a n iz e d a n d m ark e te d c o m munit y p artie s, p o ol p artie s, l e asin g a n d s a le s e ve n ts , m ix e rs f o r
e xis tin g y o ung p ro fe ssio nals w ho w ere a tt ra cte d t o o r r e sid ed a t o ur p ro pertie s.
?
T o p s a le s e arn er f r o m 2 009-2 011.
P ara m ount T it le , T a m pa, F L
2 003 – 2 006
E sc ro w C lo sin g A ge n t
?
C om ple te d r e sid en tia l a n d c o m merc ia l p ro perty c lo sin gs, g u id in g c u sto m ers t h ro ugh a ll a sp ects
o f t h e c lo sin g p ro ce ss w hile m ain ta in in g t h e h ig h est l e ve l o f c u sto m er s e rv ic e a n d s a tis fa ctio n.
?
C lie n t d eve lo pm en t a n d r e la tio nsh ip b uild in g. M an age d a n d o bta in ed n ew c lie n ts f r o m r e al
e sta te d eve lo pers , l a rg e h o m e b uild ers , o r p riv a te e q uit y i n ve sto rs f r o m a ll a re as o f F lo rid a.
?
C lo se d r e al e sta te p urc h ase s a n d m erg e rs f r o m $ 100,0 00 t o $ 100 m illio n.
C ER TIF IC ATIO NS
T A BC C ertif ic a te , T e xa s F o od H an dle rs ( M an age rs C ertif ic a te ), O SH A F o od S a fe ty R egu la tio ns.
T EC H N O LO GY
O pera S o ft w are , M ic ro so ft O ff ic e , M IC RO S P O S, A lo ha P O S, T rip le S e at E ve n t S o ft w are .